Privacyverklaring uitgebreid

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coach- of hulpverleningstraject.

Persoonsgegevens (wat)
Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer
• Eventuele indicaties bij beschikking door gemeenten

• Formele inhoudelijke verslaglegging van het traject (plan van aanpak; evaluaties; eindverslag)
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie via mail dan wel telefonisch

Doeleinden (waarom)
Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel:
• Beheer van cliëntenbestand
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening/hulpverlening;
• Goede administratie (aanvraag van eventuele beschikkingen; planning, inroostering en financiële afhandeling)
• Verbetering van de dienstverlening
• Formele rapportage
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw coach- en/of hulpverleningstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van diensten;
• De bescherming van financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van systemen;
• Aantonen van kwaliteit (alleen uitgevoerde praktijkuren t.b.v kwaliteitsregister)

Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Te denken valt aan onze IT-leveranciers, gemeenten e.d. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Zij hebben hiervoor een verklaring ondertekend.
Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.
Met derden wordt slechts in overleg met u inhoudelijke informatie uitgewisseld. Aan het begin van een traject wordt dit met u opgenomen in het plan van aanpak.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij zijn wettelijk verplicht uw gegevens 20 jaar te bewaren.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Gegevens worden in een beveiligde omgeving bewaard.

Uw rechten
U heeft het recht tot inzage van uw persoonlijk dossier. Dit dossier bestaat uit een plan van aanpak, tussenevaluaties en een eindevaluatie. Alle onderdelen worden vanzelfsprekend direct met u gedeeld. Het gehele dossier is de weergave van het doorlopen proces. Overige persoonsgegevens kun u op verzoek ook inzien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

De verwerkingsverantwoordelijke binnen Coaching de Paardenblik
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Monique Lenselink
Coach bij Coaching de Paardenblik
info@paardenblik.nl
06-46500015

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 januari 2021